VATTEN

Dämningsverket AB

På Dämningsverket är vi specialister på utredning och projektering inom dagvatten- och VA-infrastruktur. Vi arbetar också med beräkningsmodellering där vi tar fram prognostiserade vattennivåer i vattendrag, gör skyfalls- och översvämningskarteringar samt tar fram dämningsnivåer för brokonstruktioner.

Vi är stolta över våra yrkesfärdigheter och hjälper dig gärna med dina utmaningar kopplade till våra specialistområden. Hos oss finns även ett gediget nätverk av andra bolag som vi samarbetar med löpande. För utmaningar som är utanför våra kompetensområden kan vi därmed också rekommendera någon annan som kan hjälpa dig.

OM FÖRETAGET

Dämningsverkets grundläggande värderingar är att det är kvaliteten på arbetet som ska vara i centrum och att ingenjörens arbete ska göras mer lättillgängligt och begripligt för den som inte är insatt i detaljerna. Samtidigt ska den nördigaste av de nördiga kunna grotta ner sig i alla härliga detaljer.

Vi jobbar kommunikativt, ansvarstagande och med höga ambitioner. Som bäst trivs vi i projektorganisationer där det är slutprodukten som är i fokus och där prestigen lämnas utanför dörren.


Henrik Ölander-Hjalmarsson
Grundande partner och VD i bolaget. Tidigare konsult från Vectura/Sweco och Structor.

Henrik arbetar främst med dagvatten-, skyfalls- och översvämningsutredningar samt beräknar vattennivåer i vattendrag.

Maila Henrik.
Telefon: 0702 – 09 71 75


Sargon Saglamoglu
Företagets andra partner. Har en bakgrund från Vectura/Sweco där Henrik och Sargon arbetade tillsammans under fyra år. Därefter arbetade Sargon på Peab innan han kom till Dämningsverket.

Sargon agerar oftast i roll av teknikansvarig för VA i infrastrukturprojekt.

Maila Sargon.
Telefon: 0721 – 50 68 26


Marcus Boman
Dämningsverkets tredje partner, Marcus, har en bakgrund från Vectura/Sweco samt Tyréns.

Marcus specialitet är VA-projektering och han har arbetat tätt med entreprenörer, Trafikverket samt kommuner.

Maila Marcus.

Telefon: 0728 – 78 85 15

TJÄNSTEUTBUD

Dagvatten- och VA-utredningar

Dagvattenutredningar tas bland annat fram till detaljplaneskedet vid exploatering av nya områden. I en dagvattenutredning jämförs befintlig situation med framtida situation för att undersöka hur exploateringen påverkar kvantiteten och kvaliteten av dagvattnet.

Syftet med utredningen är att ta reda på om ett detaljplaneområde är lämpligt att bebygga utifrån ett dagvattenperspektiv. Ofta tas förslag till dagvattenhantering fram för att belysa vilka åtgärder som är rimliga att utföra utifrån den nya exploateringens förutsättningar.

En VA-utredning utreder också förutsättningar och åtgärder ur ett VA-perspektiv.

StormTac-modellering och föroreningsberäkningar

Vi utför kvalificerad konsultation och beräkningar av föroreningsbelastningar samt rening av dagvatten med modelleringsprogrammet StormTac Web.

 
Dämningsberäkningar av trummor, broar och dammar

För dämningsberäkningar av broar och trummor använder vi oss av HEC-RAS, en programvara utvecklad av US Army Corps of Engineers. Denna programvara anses vara en gyllene standard inom hydraulisk ytvattenmodellering internationellt och används bland annat av SMHI i Sverige.

Vi har en stor erfarenhet av dämningsberäkningar och tar oss bland annat an att hydrauliskt dimensionera och optimera broar och trummor för att säkerställa att dessa inte dämmer upp vattennivån i vattendragen.

Översvämningsmodellering och skyfallskartering

Översvämningar och dess konsekvenser är ett allt större problem i och med att våra städer behöver växa och de ekonomiska konsekvenserna av översvämningar kan bli mycket stora. Även för denna typ av arbeten använder vi HEC-RAS som är ett verifierat verktyg för att kvantifiera de risker som kan uppkomma p.g.a. ett närliggande vattendrag.

Vi använder även HEC-RAS för att utföra skyfallsberäkningar och lågpunktsstudier. Detta ger ett tydligt visuellt resultat och simuleringar kan utföras på områden av alla storlekar.

 
VA-projektering

Dämningsverket AB hjälper kunder med VA-projektering i allt från mycket små till mycket stora projekt.

Vi utför även teknisk konsultation i den löpande verksamheten; bland annat inom projekteringsstöd, projekteringsledning och uppdragsledning.

SAMARBETEN

Nedan finns några av de företag och kommuner som vi har samarbeten med. Vi har även löpande samarbeten med flera andra små och stora konsultföretag.

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo